نقشه ی خطوط همدمای استان یزد

شیپ فایل خطوط همدمای استان یزد. خطوط همدما، خطوطی که در روی نقشه های هواشناسی تمام نقاطی را که در یک دوره مشخص دارای تغییرات دمایی یکسان هستند را به یکدیگر متصل می کند.

ادامه مطلب